FISARMONICISTA
MIDI
SPARTITI
AUDIO-SPARTITI
VIDEO
Alcune demo del CD "Passus de Ballu"

Sa Danza de Solarussa
Su Ballu de Mamoiada
Ballittu a sa Campidanesa
Su Ballu de Nughedu
Ballu a Punt'e Organu
A ballu Cabillu